Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6959 d620 420
Reposted fromillogical illogical viainsanedreamer insanedreamer
cholera
3001 3afd 420
Reposted fromSkydelan Skydelan viawszystkodupa wszystkodupa
cholera

Przebaczenie jest decyzją, 
a nie emocją. 
Nie ma żadnego związku z emocjami. 
Może i całe życie będziesz odczuwać ból z powodu tego, co zrobił ci drugi człowiek. 
Ale to nie ma żadnego związku z przebaczeniem. 

To nie jest zanik pamięci. 
Będziesz pamiętać, co zrobił ten człowiek, pewnie aż do śmierci. 
(...) 
Przebaczenie polega na tym: 
- Przebaczam ci i nigdy więcej nie użyję tego przeciwko tobie.
- Nigdy już o tym nie wspomnę, ani Tobie, ani nikomu innemu.

Przebaczenie jest raczej kwestią języka niż umysłu lub serca. 
Jeśli wciąż jeszcze mówisz o tym, to nie przebaczyłeś.
A jeśli przebaczyłeś, musisz zamilknąć i odpuścić sobie. 
Na tym polega przebaczenie. 

— Mark Gungor, "Przez śmiech do lepszego małżeństwa"
cholera
2442 081b 420
cholera
6622 d947 420
Reposted frombookinistka bookinistka viaseleneskin seleneskin
cholera
cholera
6247 8069 420
Reposted fromslodziak slodziak
cholera
5855 b609 420
"Sharp objects" 
Reposted fromwwannie wwannie viafilmowy filmowy
9169 892b 420
może karma wraca...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaszydera szydera
7269 f537 420
cholera
6137 3556 420
Bohdan Zadura
cholera
1813 87a8 420
Reposted fromnyaako nyaako
cholera
1827 b598 420
Reposted fromnyaako nyaako
cholera
Wierzyłam do końca. 
Nie powinnam od początku.
Reposted fromnutt nutt
cholera
cholera
cholera
8819 ea15 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
cholera
1551 8c18 420
Reposted fromaletodelio aletodelio
0861 87bc 420
Reposted fromidiod idiod viatfu tfu
cholera
8884 adc1 420
Reposted fromsoftboi softboi viamoglismywszystko moglismywszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl