Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
cholera
1265 0674 420
Reposted fromtwice twice viaszydera szydera
cholera
Reposted fromposzum poszum
cholera
2363 512f 420
Reposted fromtfu tfu
cholera
0287 bc3b 420
Reposted froma-antimatter a-antimatter viasomebunny somebunny
cholera
0316 7f5b 420
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viaszydera szydera
cholera
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaszydera szydera
cholera
9963 48a8 420
Reposted fromtfu tfu
cholera
8653 ec20 420
Reposted fromnazarena nazarena viaPoranny Poranny
cholera
cholera
7028 d530 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaPoranny Poranny
cholera
4300 90ef 420
Reposted fromdusix dusix viaslowostwor slowostwor
cholera
Nie przejmuj się tym - zanim ten list dojdzie, będę już fontanną pogody i radości życia! Ale dzisiaj kocham Cię w smutku.
— Jeremi Przybora - "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaPoranny Poranny
cholera
1247 5340 420
cholera
3405 7ac4 420
Transfiguration
Laura Makabresku
Reposted fromPoranny Poranny
cholera
3454 20d9 420
Reposted fromtfu tfu
cholera
1564 9d37 420
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer
9791 ffe8 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viastonerr stonerr

//07.07.2017

sztambuch:

nie taki był plan

nie miałem się
w tobie 
zakochać

i nie miałem
czekać
przez cały dzień

na wiadomość
od ciebie

m.m

Reposted fromsoplica soplica viaszydera szydera
7515 8be3 420

lovewatts:

Via @watts.place (at Los Angeles, California)

cholera
7404 7ff0 420
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl