Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
cholera
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway viawszystkodupa wszystkodupa
cholera
Kiedy ludzie mają możliwość wyboru, wybierają źle. Za każdym razem.
— Dawca pamięci
Reposted fromdreamadream dreamadream viawszystkodupa wszystkodupa
cholera
5155 e637 420
Reposted fromyourtitle yourtitle viaslowostwor slowostwor
cholera
9419 d28f 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaPoranny Poranny
cholera
6239 73e6 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
6251 021d 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
cholera
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaszydera szydera
cholera
4963 f284 420
Reposted fromtfu tfu
1318 795d 420
cholera
2887 698d 420
Reposted fromstarryeyed starryeyed viasomebunny somebunny
cholera
(...)nie ma tęsknoty bardziej bolesnej niż tęsknota za tym, czego nigdy nie było.
— Fernando Pessoa
cholera
5890 4305 420
Reposted fromkrzysk krzysk viasomebunny somebunny
cholera
Mam najlepszego chłopaka na świecie.
Reposted fromsann sann viaslowostwor slowostwor
cholera
9412 d3ff 420
"Wielki Gatsby"
cholera
9769 abcd 420
Reposted fromdisease disease viainsanedreamer insanedreamer
3795 4773 420
Reposted frompadmasam padmasam viainsanedreamer insanedreamer
cholera
9841 8b18 420
Reposted fromkarahippie karahippie viasomebunny somebunny
5157 5a0a 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
6786 44dc 420

annaxiin:

summer weather

Reposted fromIkoxun Ikoxun viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl