Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
cholera
5501 0789 420
Reposted fromthebelljar thebelljar viainsanedreamer insanedreamer
cholera
6671 5e7e 420
Reposted fromhalucine halucine viainsanedreamer insanedreamer
cholera
7464 03e4 420
Reposted fromarwen arwen viajointskurwysyn jointskurwysyn
6237 7a3d 420
cholera
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaPinkpills Pinkpills
cholera
Nadchodzi jesień. Będą paranoje i tęsknoty.
— K. Kowalewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
cholera
3408 aa5d 420

barretoart:

Experiemental photography 
Painting with the light of the moon

Reposted fromerial erial viaszydera szydera
4114 1c8a 420
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaszydera szydera
0113 9640 420
Reposted fromkniepuder kniepuder viaszydera szydera
cholera
8376 0e8c 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszydera szydera
cholera
Kornelu! Piszę bez żadnego przymiotnika,żebyś się troszeczkę zaniepokoił. Jeżeli już to uczyniłeś, to mogę teraz dodać, ze bardzo Cię kocham.
— Wisława Szymborska
Reposted fromlakonika lakonika viaszydera szydera
3000 2475 420
Reposted fromspirits spirits viaszydera szydera
4038 6edb 420
Reposted fromkniepuder kniepuder viapolglosem polglosem
cholera
7456 5aa9 420
Reposted fromnazarena nazarena viaPoranny Poranny
cholera
7451 b01b 420
Reposted frompstmn pstmn viaPoranny Poranny
cholera
7610 153b 420
Reposted fromSsomething Ssomething viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl