Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
cholera
8172 be77 420
sky over berlin
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viaPoranny Poranny
cholera
twój powrót tutaj. 
cholera
cholera
Uczono nas matematyki, a nie umiemy obliczyć, czy wystarczy nam sił. Uczono nas języków, a nie umiemy się w nie ugryźć. Uczono nas historii, a nie umiemy odróżnić przeszłości od chwili obecnej. Uczono nas o innych, a nie umiemy siebie.
— znalezione (via wiikitoria)
Reposted fromlovvie lovvie
1252 15b2 420
Reposted fromtwice twice viainsanedreamer insanedreamer
7305 2d87 420
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
cholera
6495 9318 420
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
cholera
6514 a81b 420
Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
cholera
6537 7dfc 420
Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
cholera
5733 d9b2 420
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
cholera
6286 447f 420
Reposted fromtichga tichga
4844 30ef 420
Reposted fromruthieful ruthieful viaszydera szydera
cholera

Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.

— C. Joybell C.
Reposted fromyourtitle yourtitle viaszydera szydera
7047 0f8b 420

inkmo:

right on

Reposted fromcamplake camplake viaszydera szydera
cholera
3270 0414 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaszydera szydera
cholera
2981 918c 420
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaszydera szydera
cholera
4238 b9ce 420
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz
cholera
4254 04b0 420
Reposted fromimaginaryoneslives imaginaryoneslives
cholera
cholera
1781 a47f 420
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl