Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
cholera

Jeżeli skrzywdziłem kogoś, w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Z powodu mojego własnego zamętu
Proszę o wybaczenie.

Jeżeli ktokolwiek skrzywdził mnie w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Poprzez ich własny zamęt
Wybaczam im.

I jeżeli istnieje sytuacja,
W której nie jestem jeszcze gotowy przebaczyć,
Wybaczam to sobie.

Za wszelkie momenty, kiedy krzywdzę siebie,
Negowanie siebie, wątpienie w siebie, bagatelizowanie siebie,
Osądzanie siebie lub bycie niemiłym dla siebie
Z powodu mojego własnego zamętu
Wybaczam sobie.


— Buddyjska modlitwa przebaczenia
Reposted fromkitana kitana viawszystkodupa wszystkodupa
cholera
4418 20e0 420
cholera
4709 cf78 420
Stanisław Barańczak
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viawszystkodupa wszystkodupa
cholera
5047 a590 420
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaszydera szydera
7394 7a84 420
Reposted frombrumous brumous viarawwwr rawwwr
cholera
4189 78a6 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viawhy why
cholera
5568 72a1 420
Reposted fromexistential existential
cholera
2922 7a75 420
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
cholera
3519 6776
Reposted fromiammistake iammistake viaszydera szydera
cholera
6936 b787 420
Reposted fromparafina parafina viaszydera szydera
cholera
2641 24f7 420
nie umiem nie tęsknić.
Reposted fromcarmenluna carmenluna viaszydera szydera
cholera
6868 da95 420
Reposted fromSilverMoth SilverMoth viaszydera szydera
cholera
8675 1139 420
Reposted fromzciach zciach viaAnetzschka Anetzschka
cholera
5975 eb86 420
Reposted fromhagis hagis viainsanedreamer insanedreamer
cholera
9008 6191 420
Gdyby ktoś chciał mi zrobić prezent. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
cholera
6868 da95 420
Reposted fromSilverMoth SilverMoth viainsanedreamer insanedreamer
cholera
5564 24ee 420
Reposted fromSilverMoth SilverMoth viainsanedreamer insanedreamer
cholera
8813 cbba 420
Reposted fromaletodelio aletodelio viaszydera szydera
cholera
0968 d867 420
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
8530 84a9 420
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl